ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2014-2020) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΔΒΜ) και της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων» λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος για το Τμήμα είναι ο Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος, ενώ Ιδρυματικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης. Η πράξη συγχρηματο­δοτεί­ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα της Πρακτικής μπορείτε να βρείτε στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και στο επίσημο site του κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Βόλου pa.uth.gr και στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Διευκρινήσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Στοιχεία Διοικητικού Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης :

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τηλ: 24210 06381 (9:00-15:00)

Mail: praktiki.dib@uth.gr