Παρασκευή Βέννου, Ε.ΔΙ.Π
Τηλέφωνο+30 22310 66925
E-mailevennou[at]dib.uth.gr
Μαθήματα
Δίκτυα Υπολογιστών (4ΚΠ01), Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (2ΚΒ06), Εισαγωγή στην Πληροφορική (1ΚΠ04)